Viasz koncentrátum ESTIVO premium 5 x 25 Kg

Viasz koncentrátum ESTIVO premium 5 x 25 Kg

Az ESTIVO hosszan tartó védő- és polírozó összetevőkben gazdag, ideálisan használható autómosókban, ahol elvárás tökéletes száradás és hibátlan végeredmény. Nem hagy mikro cseppeket, sem fehér pöttyöket a karosszérián. Nem piszkolja össze a mosókeféket, nem maszatolja be az ablakokat és a fényezést, viszont egy szépen polírozott felületet hagy maga után, ami több mosás után is megmarad.

233 365 Ft+ÁFA=296 374 Ft
Egységár: 46 673 Ft/db+ÁFA=59 275 Ft/db
Csomag
Csomag
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdezzen a szakértőnktől
Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Összetétel
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések
Részletek

Használati Útmutatás: adagoló pumpás rendszereknél használjon higítatlanul 10-20 grammot autónként. A szüksége mennyiséget befolyásolja a vízkeménység, valamint a hőmérséklet. Kézi felhordás esetén hígítsa 1:100-150 arányban, majd kézi permetezővel hordja fel a vizes felületre, nincs szükség öblítésre.
Gyorsfényként alkalmazza az ESTIVO terméket 1:10 oldatban. Kézi permetezővel vigye fel a megtisztított felületre, majd puha mikro szállas kendő segítségével törölje vissza a felületről, a megmaradt réteget egy száraz kendővel fényesítse ki.

Hasonló termékek
Adatok
Cikkszám
jarcaralux482021
Tömeg
125 kg/Csomag
Vélemények
Összetétel


Ez tartalmazza:

azonosító X = Conc.% Besorolás 1272/2008 (CLP)
2-butoxi-etanolt
CAS 111-76-2 7,5 ≤ x <10 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Szemirrit. 2 H319, Bőrirrit. 2 H315
EC 203-905-0
INDEX 603-014-00-0
Szénhidrogének, C15-C20, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <0,03% aromás
CAS - 5 ≤ x <7,5 Asp. Tox. 1 H304
EC 934-956-3
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119827000-58
amin olajsav
CAS 1213789-63-9 4 ≤ x <5 Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, H373 STOT RE 2, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, H400 Aquatic Acute 1 M = 10, Vízi, krónikus 1 H410 M = 10
CE
INDEX -
ecetsav
CAS 64-19-7 1 ≤ x <2 Flam. Foly. 3 H226, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Megjegyzés besorolás szerinti VI a CLP-rendelet: B
EC 200-580-7
INDEX 607-002-00-6
klorid DISEGODIMETILAMMONIO
CAS 68783-78-8 1 ≤ x <2 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, H400 Aquatic Acute 1 M = 1, Vízi, krónikus 1 H410 M = 10
EC 272-207-6
INDEX -

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések


Veszélyesség:

H304 Végzetes lehet lenyelve és a légutakba.
H314 Ez okozza Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó hatást.

Elővigyázatossági mondatok:

P260 Ne por / füst / gáz / köd / gőzök / permet.
P331 NE idézzen elő hányást.
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra): Vegyük le a szennyezett ruházatot. Öblítse a bőrt [vagy lezuhanyozni].
P280 Védőkesztyű / védőruha és védelmét szem / arc.
P310 Azonnal egy mérgezési központhoz / orvos /. . .

Ez tartalmazza: Szénhidrogének, C15-C20, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, <0,03% aromás
amin olajsav
ecetsav
klorid DISEGODIMETILAMMONIO

Hozzávalók rendelet szerint (EC) Nr. 648/2004

Kevesebb, mint 5% kationos felületaktív anyagok, az aromás szénhidrogének

Parfüm, Linalool

2.3. egyéb veszélyek


A rendelkezésre álló adatok alapján, a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagok százalékában magasabb, mint 0,1%.

Webáruház készítés
olcsobbat.hu vatera.hu