Gumi- és külső műanyagápoló, impregnáló CANE premium 25 Kg

Gumi- és külső műanyagápoló, impregnáló CANE premium 25 Kg
A CANE egy magas sziloxán tartalmú ápolószer, mely hosszantartó védelmet biztosít a gumi és műanyag alkatrészeknek, illetve óvja a környezeti hatásoktól a kezelt felületet.
63 000 Ft+ÁFA=80 010 Ft
A vásárlás után járó pontok: 800 Ft
db
db
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdezzen a szakértőnktől
Részletek
Adatok
Vélemények
Összetétel
Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések
Részletek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Hígítás nélkül, egy puha szivaccsal vagy törlőkendővel vigye fel vékony rétegben a kezelni kívánt felületre.

Adatok
Cikkszám
caralux800774
Tömeg
25 kg/db
Vélemények
Összetétel

A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK irányelvek alapján

Nincs veszélyes összetevő

Az 1272/2008 számú EK szabályozás szerint

Megnevezés CAS-szám EC-szám Koncentráció tartomány (%-ban)
Veszélyjel R- mondat Regisztráció
Várható ideje
Polidimetilsziloxán 63148-62-9 613-156-5 100 - - 2013/05/31

Biztonsági adatlap
Biztonsági figyelmeztetések


A CLP osztályozás az összes elérhető adaton alapul, beleértve az ismert nemzetközi szervezetektől származó adatokat.
Amint újabb információ válik elérhetővé, az osztályozást felülvizsgálják.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ORVOS RÉSZÉRE: Nincs különleges utasítás!
Kezelés: nincs különleges utasítás.
4.1. LENYELÉS:
Teendők:
- Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!
- Öblítsük ki a sérült száját tiszta vízzel, majd itassunk vele bő mennyiségű vizet!
- A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!
4.2. BELÉGZÉS:
Teendők:
- A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát és helyezzük kényelmes testhelyzetbe!
- Tünetek jelentkezése esetén, forduljunk orvoshoz!
4.3. BŐRREL ÉRINTKEZÉS:
Teendők:
- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.
- Azonnal tisztítsuk meg a bőrfelületet bő szappanos folyóvízzel (15 percen át)!
4.4. SZEMBE JUTÁS:
Teendők:
- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át).
- Irritatív tünetek esetén forduljunk szakorvoshoz!

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag:
CO2, oltópor, alkoholálló hab vagy vízpermet.
5.2. Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyag:
Nem ismert.
5.3. Tűzoltáskor használatos védőruházat:
Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (szorosan zárt, vegyi anyagoknak ellenálló védőruházat) és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.
5.4. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek:
Szénhidrogének, CO2, szilícium-dioxid, formaldehid.
5.5. Egyéb:
Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. A közelben lévő tartályok vízzel hűtendők!

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
6.1. SZEMÉLYI VÉDELEM:
A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.
6.2. KÖRNYEZETVÉDELEM:
A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.
6.3. SZABADBA JUTÁS ESETÉN:
A szabadba jutott terméket nedvszívó anyaggal (homok, szilikagél, univerzális kötőanyag, savkötő anyag, fűrészpor) kell letakarni, felitatni és az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. Kezelés:
A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:
A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.
Műszaki intézkedések:
Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!
Tűz- és robbanásvédelmi előírások:
Nincs különleges utasítás.
A katalizátor bekeverését jól szellőztetett helyen végezzük.
7.2. Tárolás:
A biztonságos tárolás feltételei:
A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható.

Webáruház készítés
olcsobbat.hu vatera.hu